Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej
Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01

1. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa
   Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

di-Potasu wodorofosforan

Nr katalogowy: czda-742100117; cz-742100423; odp. Ph. Eur-742102424; czda-basic-BA2100117;

Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.

POCH Spółka Akcyjna
44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
tel.: (032) 239-20-00; fax (032) 239-23-70; e-mail: poch@poch.com.pl
Osoby kontaktowe: Józef Deryło tel.: (032) 239-22-51, fax: (032) 239-21-15, e-mail: jozef.derylo@poch.com.pl; Mieczysław Węgrzyk tel.:(032) 239-24-73, fax: (032) 239-21-15, e-mail: mieczyslaw.wegrzyk@poch.com.pl
Tel. alarmowy: w dni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: +606-659-006 lub całą dobę: 112

2. Skład / informacja o składnikach

Synonimy: potasu fosforan dwuzasadowy

Numer CAS: 7758-11-4

Ciężar cząsteczkowy: 174.18

Wzór chemiczny: K2HPO4

Numer WE: 231-834-5

3. Identyfikacja zagrożeń

Nie jest klasyfikowana jako substancja niebezpieczna.

4. Pierwsza pomoc

Przy kontakcie z oczami: przepłukać wodą.
Przy kontakcie ze skórą: zmyć wodą.
Przy spożyciu: podać dużą ilość wody, spowodować wymioty, wezwać lekarza jeżeli poszkodowany poczuje się niezdrowo.
Przy wdychaniu: świeże powietrze.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze: w zależności od materiałów składowanych w najbliższym sąsiedztwie.
Szczególne zagrożenia: brak.
Inne: niepalny.

Stosować specjalistyczną odzież ochronną

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zebrać na sucho, przekazać do likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony teren. Nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków i gleby.

POCH S.A. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznejStrona 1 z 3

di-Potasu wodorofosforan

7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie

Obchodzenie się z substancją: Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja). Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie opróżniać do kanalizacji.

Magazynowanie: szczelne opakowanie, suche pomieszczenie. Temperatura do +30°C

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Paramerty kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): nie ustalone.

Dz.U. nr 217, Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz.1833)

Środki ochrony indywidualnej:

ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy występuje pylenie - respirator

ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne typu gogle

ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub inne dopuszczone przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymałości materiału określa producent rękawic.

ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne

środki ochronne i higieny: zmienić zanieczyszczone ubranie, wymyć ręce pracy z tą substancją

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: około 9,1 (100 g/l H2O, 20°C)

Temperatura topnienia: rozkład >180°C

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

dolna:

górna:

lepkość dynamiczna:

lepkość kinematyczna:

Ciśnienie par: brak danych

Gęstość: 2,44 g/cm3

Ciężar nasypowy: około 700 - 1000 kg/m3

Rozpuszczalność:

w wodzie: 1600 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

POCH S.A. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznejStrona 2 z 3

di-Potasu wodorofosforan

10. Stabilność i reaktywność

Warunki których należy unikać: brak.

Materiały których należy unikać: brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu: brak.

Następne dane: brak.

11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne: brak danych ilościowych.
Pozostałe dane: słabe własności toksyczne, w warunkach przemysłowych nie stwarza zagrożeń.

12. Informacje ekologiczne

W zależności od stężenia może powodować eutrofikację wody pitnej. Nie dopuszczać do dostania się do wód, ścieków lub gleby. Ryby: L. idus LC0 : ~900 mg/l/48h

13. Postępowanie z odpadami

POCH S.A. przyjmuje do likwidacji substancje chemiczne zakupione w POCH S.A. oraz opakowania po tych substancjach. Dostawy substancji i opakowań należy każdorazowo uzgadniać z POCH S.A. Utylizacją odpadów powinny zająć się wyspecjalizowane firmy. Opakowanie jenorazowego użytku traktować jak odpad i przekazać odbiorcy odpadów. Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z właściwym terenowo wydziałem ochrony środowiska.

Ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62, poz. 628), z dnia 11.05.2001 (Dz.U. nr 63 poz. 638).
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001 (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

14. Informacje o transporcie

RID/ADR: nie jest przedmiotem przepisów transportowych

Numer UN: nie dotyczy

Nazwa materiału (wg UN): nie dotyczy.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu: nie dotyczy; .
R: nie dotyczy: .
S: nie dotyczy: .

Dz.U. nr 171, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1666)
Dz.U. nr 173, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1679)
Dz.U. nr 199, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1948)
Dz.U. nr 169, Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 (poz. 1650)
Dz.U. nr 168, Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2004 (poz. 1762)
Dz.U. nr 2, Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 (poz. 8)

16. Inne informacjeNiniejsza karta stanowi własność Avantor Performance Materials Poland S.A. z Gliwic i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy.

POCH S.A. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznejStrona 3 z 3