> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > export and import of
     dangerous chemicals

   > excise duty goods
   > drug precurors legislation
   > models declaration relating
     to individual transact. (PDF)

   > customer declaration of the
     final use of the product (PDF)

   > customer declaration of
     specific use (PDF)

   > enquiry

główna / o firmie / warunki współpracy / OWS
Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część każdej umowy, której stroną będzie Avantor Performance Materials Poland S.A., a której przedmiot stanowić będzie sprzedaż, dostawę przez Avantor Performance Materials Poland S.A. towarów, o ile strony nie dokonały innych pisemnych uzgodnień.
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w załączonym pliku PDF: Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)


WARUNKI PRZYJĘCIA OPAKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU PRZEZ AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND S.A


Avantor Performance Materials Poland S.A. (dalej w tekscie: Spółka) nie przyjmuje odpadów opakowaniowych, tj. opakowań wycofanych z użycia, stanowiących odpady w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jakie opakowania przyjmujemy

Spółka przyjmuje od swoich Klientów wyłącznie opakowania wielokrotnego użytku takie jak: DPPL, KEGI oraz RC/CT

Przyjmowane opakowania muszą spełniać nastepujące warunki:
  • Opakowania muszą być w odpowiednim stanie technicznym, tj. nie mogą wykazywać uszkodzeń, które nie pozwolą na ich ponowne wykorzystanie, w szczególności nie mogą być nieszczelne czy tez odksztalcone;
  • Opakowania wyposażone w zamknięcia inne niż jednorazowe, muszą być zamknięte za pomoca oryginalnych zamknięć
  • Opakowania muszą być czyste na zewnątrz;
  • Wewnątrz opakowań mogą znajdować się jedynie pozostałości towaru (ilość towaru, która przylgnęla do ścian opakowania i nie może być z nich łatwo usunięta), przy czym w opakowaniu mogą znajdować się wyłącznie pozostałości towaru, który w opakowaniu był dostarczany;


Zgłoszenie przyjęcia – dostawa przez Klienta do siedziby Spółki

Przyjęcie opakowań, na teren Spółki, następuje po akceptacji zgłoszenia w ciagu 14 dni od otrzymania poprawnie przesłanych danych przez Klienta w formie elektronicznej na adres: [email protected]

Zgłoszenie przyjęcia musi zawierać następujące informacje:
  • Nazwę i adres klienta;
  • Zestawienie opakowań:
    • Numer katalogowy, numer FV, na której znajdowały się opakowania oraz liczbę i rodzaj tych opakowań
  • Dane kontaktowe


Spółka ma prawo odmówić akceptacji zgłoszenia bez podania przyczyny. Decyzja Spółki w tym zakresie jest ostateczna.

Warunki techniczne przyjęcia opakowań
Zgodnie z obowiazującymi przepisami.

Postanowienia dodatkowe
W przypadku, gdy Spółka stwierdzi, że zwracane przez Klienta opakowania nie spełniają wymagań opisanych w niniejszym dokumencie, opakowania takie nie będą przyjmowane lub mogą zostać odesłane do Klienta na jego koszt. W przypadku, gdy odesłanie opakowań będzie niemożliwe (np. ze względu na związane z tym potencjalne naruszenie norm prawnych), opakowania zostaną poddane utylizacji na koszt Klienta, chyba, że Klient odbierze je na swój koszt i odpowiedzialność.


Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland