> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > export and import of
     dangerous chemicals

   > excise duty goods
   > drug precurors legislation
   > models declaration relating
     to individual transact. (PDF)

   > customer declaration of the
     final use of the product (PDF)

   > customer declaration of
     specific use (PDF)

   > enquiry

główna / o firmie / warunki współpracy / zwrot pustych opakowań


Powołując się na:
USTAWĘ O OCHRONIE ŚRODOWISKA
USTAWĘ O ODPADACH
USTAWĘ O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH
USTAWĘ O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI
ODPADAMI ORAZ OPŁACIE PRODUKTOWEJ
z dniem 01.07.2013, korzystając z posiadanych pozwoleń wszystkie opakowania w naszej firmie zostały skwalifikowanie, jako rotacyjne.
W związku z powyższym na podstawie posiadanych uprawnień, po otrzymaniu opakowań, powołana komórka w siedzibie firmy przy ul. Sowińskiego 11, w Gliwicach odpowiednio sklasyfikuje opakowania pod kątem ponownego użycia.

Zmiana limitów LQ
Opakowania rotacyjne 2014
     Kaucja oraz przyjmowanie odpadów opakowaniowych i opakowań wielokrotnego użytku.
Pragniemy poinformować Państwa o podjętych przez Avantor Performance Materials Poland S.A. działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zgodnie z zapisami „Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych” z dnia 11 maja 2001 r. ( Dz.U. Nr 63 z 2001 r. poz. 638 ze zmianami) jak również o sposobie rozliczeń księgowo- magazynowych, dotyczących pobierania i zwrotu kaucji.

I. Naliczenie kaucji
1. Pobieranie kaucji za opakowania jednostkowe następuje w przypadku sprzedaży w nich „środków niebezpiecznych” tzn. substancji i preparatów bardzo toksycznych i toksycznych, rakotwórczych kat. 1 i 2, mutagennych kat. 1 i 2, działających szkodliwie na rozrodczość kat. 1 i 2 oraz niebezpiecznych dla środowiska.
2. Kaucji nie pobiera się, zgodnie z art.16 ust.2 znowelizowanej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, od opakowań środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki. Zwolnienie z naliczania kaucji odbywa się w Avantor Performance Materials Poland S.A. na podstawie oświadczenia złożonego przez końcowego użytkownika.
3. Należna kaucja określona jest na fakturze sprzedaży. Ustalona kaucja obowiązuje w tej samej wysokości w przypadku dalszej odsprzedaży produktów Avantor Performance Materials Poland S.A. przez pośredników do końcowych użytkowników i nie podlega podatkowi VAT.

II. Zwrot kaucji
1. Zwrot kaucji następuje po przyjęciu przez Avantor Performance Materials Poland S.A. zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych , dokonanego przez pośrednika lub końcowego użytkownika , na podstawie dokumentów wymienionych w pkt.III.1.
2. Na potwierdzenie zwrotu kaucji wystawiany jest ZZ -Dokument Kaucji Opakowań.
3. Kaucja nie jest zwracana, jeśli nie została wcześniej zapłacona.
4. Kaucja jest zwracana przelewem na konto Klienta, z którego była wcześniej zapłacona. Jeśli ma być zwrócona na inne konto to należy przekazać taką informację do Działu Księgowości lub Działu Rozliczeń Finansowych Avantor Performance Materials Poland S.A.
5. Przy zakupie za gotówkę kaucja jest wypłacana także gotówką z kasy Avantor Performance Materials Poland S.A. na podstawie dokumentu KP, wystawianego przez sprzedawcę.

III. Zasady przyjmowania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku ( opakowania zwrotne) po produktach Avantor Performance Materials Poland S.A.
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych prowadzimy zgodnie z punktem II. Gospodarka odpadami, pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Śląskiego w dniu 2 kwietnia 2007 r. , znak ŚR-III-6618/13/06/8/07.
1. Dokumenty
Podstawą przyjęcia przez Avantor Performance Materials Poland S.A. są następujące dokumenty, dołączone do przesyłki, sporządzane w 2 egzemplarzach przez Klienta Avantor Performance Materials Poland S.A., zgodnie z załączonymi wzorami:
a) Formularz „Zwrot do odzysku lub unieszkodliwienia pustych opakowań po produktach Avantor Performance Materials Poland S.A.”
W formularzu należy wyszczególnić wszystkie rodzaje zwracanych odpadów opakowaniowych ( opakowania kaucjonowane i nie kaucjonowane) oraz opakowania wielokrotnego użytku ( opakowania zwrotne).
b) Karta przekazania odpadu
Kod odpadu – odpady opakowaniowe po substancjach i preparatach niebezpiecznych są odpadem niebezpiecznym o kodzie 15 01 10* i tylko pod takim kodem są przyjmowane w Avantor Performance Materials Poland S.A.
Masa przekazanych odpadów- należy wpisać całkowitą masę przekazywanych odpadów opakowaniowych.
Opakowania wielokrotnego użytku (opakowania zwrotne) – nie są odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i nie należy wliczać ich do całkowitej masy odpadu ani nie wystawiać oddzielnej Karty przekazania odpadu.

2. Sposób przygotowania opakowań do zwrotu
Wszystkie zwracane opakowania muszą być:
- puste przed wysyłką opakowania należy opróżnić z zawartości),
- szczelnie zamknięte oryginalnymi zamknięciami i czyste z zewnątrz,
- oznakowane oryginalnymi etykietami,
- opakowania szklane zapakowane w opakowania transportowe (karton, styropian),
- opakowania powinny być umieszczone na palecie i zabezpieczone folią stretch,
- opakowania transportowe, w których zwracane są puste opakowania po substancjach należy oznaczyć odpowiednim znakiem UN, oraz nalepkami ostrzegawczymi dla materiałów niebezpiecznych na podstawie ADR.
Nie spełnienie przez Klienta opisanych powyżej warunków może być podstawą do odmowy przyjęcia przez Avantor Performance Materials Poland S.A. odpadów opakowaniowych i opakowań wielokrotnego użytku.
3. Miejsca zbiórki odpadów opakowaniowych
- Dział Recyklingu Avantor Performance Materials Poland S.A. w Gliwicach,
- Sklep Firmowy Avantor Performance Materials Poland S.A. w Gliwicach
-hurtownie chemiczne na terenie kraju, sprzedające produkty Avantor Performance Materials Poland S.A.

Avantor Performance Materials Poland S.A. jest zobowiązany odbierać od sprzedawcy (pośrednika) odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych i opakowania wielokrotnego użytku na własny koszt, a końcowy użytkownik ma obowiązek zwrócić sprzedawcy odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych i opakowania wielokrotnego użytku na własny koszt, chyba że sprawy te są uregulowane w inny sposób w umowach indywidualnych.
W sprawach dotyczących zlecenia odbioru odpadów opakowaniowych i opakowań wielokrotnego użytku prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta, tel. 32 23-92-000 (centrala).
W sprawach dotyczących rozliczenia kaucji za opakowania po środkach niebezpiecznych prosimy kontaktować się z Działem Recyklingu, tel. 32 23-92-488 lub Działem Rozliczeń Finansowych, tel. 32 23-92-352.

Wykaz załączników
1. Formularz "Zwrot do odzysku lub unieszkodliwienia pustych opakowań po produktach Avantor Performance Materials Poland S.A." (wzór)
2. Karta przekazania odpadu (wzór)
3. Opakowania Avantor Performance Materials Poland S.A. - masy jednostkowe

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland