> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > definitions
   > form
   > registering the substances-
     list

   > CLP
   > MSDS
   > Classification and labelling

główna / o firmie / REACH / informacje
REACH
Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals - REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów oraz importerów substancji szereg zobowiązań związanych z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji w postaci własnej, jako składnika preparatu czy obecnej w wyrobie. Rozporządzenie nakłada także obowiązki na Dalszych Użytkowników substancji i preparatów chemicznych. Zgodnie z treścią rozporządzenia Dalszy Użytkownik ma prawo przekazania w formie pisemnej informacji o zastosowaniu substancji w swojej działalności zawodowej (Art. 37. Rozporządzenia REACH). Informacja ta pozwoli na przygotowanie odpowiedniego Scenariusza Narażenia. Informacje te można przekazać wykorzystując gotowy formularz na naszej stronie.

Pełna treść rozporządzenia REACH może być pobrana m. in. ze strony Krajowego Centrum Informacyjnego REACH (http://reach.gov.pl/home).

Avantor Performance Materials Poland S.A. dba o to, aby wszystkie substancje oferowane klientom były zgodne z wymogami Rozporządzenia REACH (zarejestrowane wstępnie lub zarejestrowane). Numery rejestracyjne REACH udostępniane są w kartach charakterystyki w sekcji 1 (substancje) lub w sekcji 3 (mieszaniny). Karty charakterystyki można pobrać poprzez katalog produktów, wybierając link charakterystyka dla wybranego asortymentu.
Avantor Performance Materials Poland S.A. zarejestrował wstępnie wszystkie substancje mogące wymagać rejestracji właściwej. Lista substancji zarejestrowanych wstępnie dostępna jest tutaj (PDF).

CLP
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwane z skrócie Rozporządzeniem CLP wprowadza nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin. Informacje o wdrażaniu wymogów Rozporządzenia CLP przedstawiono w sekcji CLP .
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Avantor Performance Materials Poland S.A. notyfikował klasyfikację wszystkich substancji, dla których zgłoszenie było wymagane.

Więcej przydatnych informacji związanych z tematyką REACH i CLP znaleźć można na poniższych stronach:
- Krajowe Centrum Informacyjne REACH Helpdesk
- Strona REACH Ministerstwa Gospodarki
- Strona CLP Ministerstwa Gospodarki
- Europejska Agencja Chemikaliów
- Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej
- Strona programu IUCLID 5
- Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki
- Biuro Ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Pełnomocnikiem ds. REACH w Avantor Performance Materials Poland S.A. jest Paweł Skiba. Wszelkie pytania i informacje proszę kierować bezpośrednio: na adres email: [email protected], telefonicznie: 32 23-92-231, faxem: 32 23-92-115.

Adres korespondencyjny:
Avantor Performance Materials Poland S.A.
Paweł Skiba
ul. Sowińskiego 11
44-101 Gliwice

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland