> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > definitions
   > form
   > registering the substances-
     list

   > CLP
   > MSDS
   > Classification and labelling

główna / o firmie / REACH / CLP
CLP jest europejską implementacją międzynarodowego systemu GHS (Globally Harmonized System). GHS został pomyślany jako standaryzacja wielu systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych stosowanych na całym świecie.
Decyzja o stworzeniu GHS została podjęta na konferencji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Po wykonaniu ogromnej pracy technicznej stworzenia kryteriów zharmonizowanych, GHS został opublikowany w 2002 roku. Okres przejściowy nowej regulacji zakończył się 1 grudnia 2010 roku. W ostatnich miesiącach wszyscy producenci i importerzy substancji i preparatów chemicznych, musieli przystosować swoją klasyfikację i oznakowanie do nowych wymagań CLP.
Od 1 grudnia 2010 roku Avantor Performance Materials Poland S.A. wprowadził etykietę z nową szatą graficzną.

Najbardziej znaczące zmiany na etykiecie to:
  • Zmienione piktogramy: obecnie czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem w kształcie kwadratu ustawionego na wierzchołku,
  • Zwroty "R", określające rodzaj zagrożenia, zastąpione zostały zwrotami "H" - wskazującymi rodzaj zagrożenia,
  • Zwroty "S", określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, zastąpione zostały zwrotami "P" - wskazującymi środki ostrożności,
  • Zniknęły napisy ostrzegające, które towarzyszyły piktogramom,
  • Pojawiło się hasło ostrzegawcze "Uwaga" lub "Niebezpieczeństwo"
Wzór etykiet Avantor Performance Materials Poland S.A.:
Marka POCH:Marka Avantor Performance Materials Poland BASIC:Marka LABSCAN:


Objaśnienia:

1 - nazwa produktu w języku podstawowym
2 - czystość w języku podstawowym
3 - numer katalogowy
4 - nazwa produktu w języku dodatkowym
5 - czystość w języku dodatkowym
6 - numer serii
7 - data ważności
8 - masa (objętość) substancji
9 - hasło ostrzegawcze: zwroty "H" wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty "P" wskazujące środki ostrożności:
9 a - w języku podstawowym
9 b - w języku (-ach) dodatkowym (-ych)
10 - piktogramy ostrzegawcze wskazujące rodzaj zagrożenia
11 - numer UN (nr ONZ)- numer rozpoznawczy materiału niebezpiecznego
12 - klasa i grupa pakowania materiału niebezpiecznego wg ADR (ADR - umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)
13 - specyfikacja jakościowa
14 - informacje dodatkowe
15 - data produkcji

Na etykietach znaleźć można następujące piktogramy znaków ostrzegawczych:


ZAGROŻENIA FIZYCZNE

 


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/explos.gif

·         Wybuchowe


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/flamme.gif

 

·         Łatwopalne

·         Samo reaktywne

·         Piroforyczne

·         Nadtlenki organiczne

·         Samonagrzewające się

·         Uwalniające gazy w kontakcie z wodą

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/bottle.gif

 

·         Gazy pod ciśnieniem

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/rondflam.gif

·         Utleniające

 

 


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acid_red.gif

 

·         Działające korodująco na metale

 

 

 


ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

 


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif

·         rakotwórczość

·         działanie mutagenne

·         działanie szkodliwe na rozrodczość

·         działanie uczulające na drogi oddechowe

·         działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1,2.

·         Zagrożenie spowodowane aspiracją

 


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/exclam.gif

·         działanie drażniące na skórę/oczy

·         działanie uczulające na skórę

·         toksyczność ostra kat.4

·         działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat.3

 


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/skull.gif

·         toksyczność ostra, kat.1,2,3.

 


http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms/acid_red.gif

·         działanie żrące na skórę

·         poważne uszkodzenie oczu

 

 

 


ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO
  • Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1
  • Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat.1,2.

Substancje oznakowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG (przed CLP) mogą znajdować się w obrocie do 1 grudnia 2012 roku, natomiast mieszaniny oznakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE - do 1 czerwca 2017 roku.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland