> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > definitions
   > form
   > registering the substances-
     list

   > CLP
   > MSDS
   > Classification and labelling

główna / o firmie / REACH / Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania
Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma Avantor Performance Materials Poland S.A. wprowadziła nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym Rozporządzenie (WE) w 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 r.).

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland