PRODUKTY:
> analityczne
   > odczynniki laboratoryjne
   > rozpuszczalniki wysokiej czystości
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / analityczne / odczynniki laboratoryjne
   Oferowane przez nas odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60-ciu lat istnienia firmy. Dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanego asortymentu, nasze produkty poddawane są wyjątkowemu reżimowi technologicznemu zarówno podczas produkcji jak i konfekcjonowania. Procesy te zgodne są z Certyfikatem Systemu Jakości ISO 9001 oraz Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

   Odczynniki chemiczne:
   Odczynnikami chemicznymi zwyczajowo nazywa się wszelkie substancje chemiczne lub ich mieszaniny przeznaczone do pracy laboratoryjnej, głównie do prowadzenia analiz chemicznych.
   Charakterystycznymi cechami odczynników są:
 • jednoznacznie zdefiniowane i gwarantowane parametry jakościowe substancji, określające zarówno zawartość głównego składnika, jak i dopuszczalny poziom zanieczyszczeń,
 • wyznaczony okres trwałości,
 • odpowiedni dla zastosowania w laboratorium sposób konfekcjonowania,
 • opakowania zapewniające niezmienność składu substancji w trakcie przechowywania.
   Odczynniki chemiczne poza głównym zastosowaniem w analityce chemicznej, są wykorzystywane również do prowadzenia prac naukowo badawczych, w preparatyce, a także jako surowce w produkcji innych substancji na niewielką skalę.
   Pod względem jakościowym odczynniki chemiczne dzieli się na:
 • odczynniki czyste do analizy (czda, PA) - jest to podstawowa grupa odczynników o poziomie jakości dobranym optymalnie do prowadzenia analiz chemicznych. Są one najbardziej uniwersalne pod względem zastosowania w codziennej pracy laboratorium
 • odczynniki czyste (cz, pure) - w stosunku do odczynników klasy czda posiadają niższe gwarantowane parametry jakościowe. W zastosowaniach laboratoryjnych wykorzystywane są jako substancje pomocnicze lub jako substraty do syntez.
 • odczynniki o specjalnym przeznaczeniu - charakterystyczną cechą tego typu odczynników jest ich wyspecjalizowane przeznaczenie. Gwarantowane parametry jakościowe zostały w nich dobrane pod kątem zastosowania do ściśle określonych rodzajów analiz lub technik analitycznych.
   Do tej grupy odczynników zaliczyć można między innymi:
 • rozpuszczalniki do chromatografii i spektroskopii,
 • odczynniki do analiz środowiskowych i analiz pestycydów,
 • kwasy wysokiej czystości do analiz śladowych,
 • wzorce,
 • wskaźniki,
 • odczynniki do analiz farmaceutycznych (odpowiadające wymaganiom Farmakopei).
   Szczegółowe informacje o odczynnikach chemicznych umieściliśmy w katalogu produktów. Znajdziecie tam Państwo między innymi specyfikacje jakościowe oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oferowanych przez nas odczynników.
   Aby mogli Państwo prowadzić najbardziej racjonalną gospodarkę wykorzystywanymi odczynnikami, nasze odczynniki pakujemy przeważnie w kilku wariantach naważek. Odczynniki nasze podlegają rygorystycznym procedurom kontroli jakości, aby zawsze dostarczać Państwu towar zgodny z deklarowanymi przez nas parametrami.

   Rozpuszczalniki:
   Rozpuszczalniki to ciecze zdolne do rozpuszczania innych substancji, czyli tworzenia ciekłych roztworów (jednorodnych mieszanin ciekłych). Budowa chemiczna rozpuszczalników wskazuje rodzaj substancji, które będą się w nich dobrze rozpuszczały, czyli np. substancje polarne (woda, ciekły amoniak) będą dobrymi rozpuszczalnikami dla innych substancji polarnych oraz dla elektrolitów. Natomiast substancje o niskiej polarności lub niepolarne (np. węglowodory) rozpuszczają się dobrze w rozpuszczalnikach niepolarnych (np. w benzynie). Dlatego też przy doborze rozpuszczalnika warto kierować się zasadą "rozpuszczaj podobne w podobnym".
   Charakterystyka popularnych rozpuszczalników:

Rozpuszczalnik

Masa cząsteczkowa

Gęstość
w 20oC

Stała

dielektryczna

Rozpuszczalność
w wodzie g/100

Aceton

58

0,79

20,7

Benzen

78

0,88

2,3

0,18

Cykloheksan

84

0,78

2,0

0,01

Dichlorometan

85

1,33

8,9

1,30

Etanol

46

0,79

24,6

Eter

74

0,71

4,3

6,0

Tetrahydrofuran

72

0,89

7,6

Toluen

92

0,87

2,4

0,05

Woda

18

1,00

80,2

-


   Rozpuszczalniki znajdują zastosowanie w:
 • ekstrakcji (rozdzielaniu) mieszanin ciał stałych i ciekłych. Rozdział może odbywać się w układach ciało stałe - ciecz oraz ciecz - ciecz,
 • tworzeniu środowiska reakcji - podstawowym warunkiem jest inertność rozpuszczalnika względem składników reakcji: substratów, produktów, katalizatorów itp.,
 • rozcieńczaniu i rozpuszczaniu.
   Odważki analityczne i roztwory mianowane:
   Odważka analityczna to określona ilość czystej substancji (w postaci odważki substancji stałej lub precyzyjnie odmierzonej objętości roztworu) umieszczona w ampułce, przeznaczona do przygotowania roztworu mianowanego. Po otwarciu ampułki wystarczy spłukać ją ilościowo do kolby miarowej o podanej objętości i po dopełnieniu wodą do kreski otrzymuje się roztwór o żądanym stężeniu. Oferowane przez nas odważki analityczne charakteryzują się wygodną formą użytkową, łatwością aplikacji oraz ze względu na niewielkie rozmiary, są łatwe do przechowywania.
    Roztwory mianowane pełnią zasadniczą rolę we wszystkich miareczkowych metodach analizy. Roztwory te muszą mieć odpowiednie właściwości, powinny być znane metody ich przygotowania i sposoby wyrażania stężeń (znane stężenie molowe określonego składnika lub znane miano). Gotowe roztwory mianowane oferowane przez naszą firmę oszczędzają czas i odczynniki analityków potrzebne na wykonanie roztworu i oznaczane jego miana. Szczególnie wygodną formą użytkową są roztwory mianowane w opakowaniach typu Cubitainer®. Niezbędny do przeprowadzenia analizy roztwór, o gwarantowanym przez nas mianie, pobierany jest z opakowania za pośrednictwem kranika, co ułatwia dozowanie i zmniejsza ryzyko kontaminacji. Od roku 2011 roztwory mianowane marki POCH dostępne są także jako wzorce odniesione do NISTu

   Roztwory buforowe:
   Wiele reakcji w znacznym stopniu zależy od stężenia jonów oksoniowych w używanych roztworach, dlatego też tak ważna jest wtedy regulacja pH. Regulacji pH dokonuje się poprzez bufory pH, które są np. roztworami słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą albo słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem. Roztwory buforowe wykazują stałe stężenie jonów oksoniowych, które praktycznie nie ulega zmianie podczas rozcieńczania lub po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Dzieje się tak dlatego, że pH w takich buforach zależy od stosunku stężeń składników roztworu buforowego, a nie od ich bezwzględnych stężeń.
   W naszym asortymencie znajdą Państwo roztwory buforowe o pH w zakresie od 1 do 10 służące np. do kalibracji pH-metrów, oraz bufory do uwalniania, sporządzone według Farmakopei, o ściśle określonej pojemności buforowej, wykorzystywane np. w trakcie analizy leków do odwzorowania warunków panujących w organizmie ludzkim.
Od 1 marca 2010 bufory do uwalniania dostępne są także w formie koncentratów .

   Wskaźniki:
   Wskaźniki to substancje umożliwiające wizualne rozpoznanie punktu końcowego miareczkowania na podstawie zmiany zabarwienia, zmętnienia itp. Głównym kryterium podziału wskaźników jest typ miareczkowania, do którego są stosowane. I tak do najważniejszych typów należą:
 • wskaźniki alkacymetryczne (wskaźniki pH) - zmieniają barwę w określonym zakresie pH roztworu, stosuje się je w miareczkowaniu alkacymetrycznym (np. oranż metylowy, fenoloftaleina),
 • wskaźniki adsorpcyjne - stosowane w miareczkowaniu strąceniowym (np. eozyna, czerwień alizarynowa),
 • wskaźniki metalochromowe - używane w miareczkowaniu kompleksometrycznym (np. czerń eriochromowa T, kalces, mureksyd),
 • wskaźniki redoksowe - stosowane w miareczkowaniu oksydymetrycznym i reduktometrycznym (np. 1,10-fenantrolina, difenyloamina).
   W ofercie Avantor Performance Materials Poland znajdziecie Państwo szeroką gamę wskaźników, które dostarczamy w naważkach optymalnych dla prac laboratoryjnych.

   Kwasy:
   Mówiąc o kwasach zazwyczaj mamy na myśli ich wodne roztwory. Teorii na temat pojęcia kwasów jest kilka. Według Arrheniusa są to związki, które w reakcjach wodnych dysocjują do kationu oksoniowego i anionu reszty kwasowej. Kwasy dzielą się na tlenowe i beztlenowe oraz na mocne, które w roztworach wodnych dysocjują całkowicie, np. HCl i słabe, które w roztworach wodnych dysocjują niecałkowicie, np. H3PO4. Poniżej znajduję się lista popularnych kwasów uszeregowana od najmocniejszego do najsłabszego kwasu.   Oferta Avantor Performance Materials Poland zawiera cały szereg kwasów o zróżnicowanych stężeniach oraz stopniach czystości, przeznaczonych zarówno do wykonywania podstawowych analiz, jak i do mineralizacji próbek do oznaczeń wykonywanych technikami AAS i ICP.

   Wzorce:
   Wzorce chemiczne to pojedyncze związki chemiczne lub pierwiastki charakteryzujące się znanym składem (podanym w ateście), wysoką czystością i trwałością. Służą one jako materiał odniesienia np. w analizach instrumentalnych oraz pozwalają sprawdzić wyniki pracy laboratorium.
   Wzorce można podzielić na:
 • wzorce pierwszorzędowe - wzorce które są powszechnie uznawane ze względu na wysoką jakość metrologiczną, ich wartość jest ogólnie uznawana bez konieczności odniesienia do innych wzorców,
 • wzorce drugorzędowe - wzorce, których charakterystyka została określona w wyniku porównania z wzorcami pierwszorzędowymi,
 • certyfikowane materiały odniesienia - materiały odniesienia posiadające odpowiedni certyfikat, których jedna lub więcej cech charakterystycznych (własności) została ustalona z wykorzystaniem procedury, która zapewnia, poprzez nieprzerwany łańcuch porównań, spójność pomiarową z jednostką podstawową, w której ta własność jest wyrażona; podana jest również niepewność pomiarowa (na danym poziomie ufności), z którą określona jest wartość certyfikowana,
 • materiały odniesienia - materiały lub substancje, których jedna lub więcej cech charakterystycznych (własności) jest wystarczająco dobrze ustalona i homogeniczna, by można było wykorzystać materiał odniesienia do kalibracji przyrządu pomiarowego, oceny metody analitycznej bądź też wykorzystać przy badaniach innych materiałów.
   W ofercie Avantor Performance Materials Poland znajdziecie Państwo między innymi wzorce i materiały odniesienia:
 • substancji czystych do GC,
 • metali do AAS, ICP,
 • środowiskowe np. WWA, PCB, pestycydów.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland