PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Zgodnie z art. 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 672) informuję, że Avantor Performance Materials Poland S.A. w Gliwicach jest zakładem zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zgodnie z art. 250 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672) informuje, że Avantor Performance Materials Poland S.A. został zgłoszony, jako zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach i zgodnie z art. 250 ust.9 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672) została przekazana informacja Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 251 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672) informuje, że do Program Zapobiegania Awariom został przedłożony Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Podstawowe informacje o zagrożeniu oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

1. Informacje o zgłaszającym

Kontakt:
1  Zgłaszający  Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna
2  Siedziba  44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
3  Pozostałe dane teleadresowe Tel.: 032 2392000
Fax: 032 2392370
E-mail: [email protected]
www.avantormaterials.pl
www.poch.com.pl
4  Kierujący Zakładem  Jakub Ślusarz
5  Osoba kontaktowa  Konrad Kwaśny
Kierownik działu technologicznego
Tel.: 032 2392331, 606701096;
E-mail: [email protected]2. Informacje o zakresie działalności

1  KRS  0000010108, Sąd Rejonowy w Gliwicach
2  Regon  271563380
2.1  Charakter prowadzonej działalności  20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z PAKOWANIEM
38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2.2  Opis procesów prowadzonych w Zakładzie   Przedsiębiorstwo prowadzi działalnośc w zakresie produkcji surowców i wyrobów dla przemysłu farmaceutycznego, substancje do diagnostyki medycznej oraz chemikalia i odczynniki chemiczne dla przemysłu, laboratoriów badawczych i przemysłowych w kraju i za granicą. Procesy wytwórcze prowadzone są w mieszalnikach i reaktorach, głównie w fazie wodnej. Częśc chemikaliów jest pozyskiwana na drodze destylacji. Uzupełnienie procesów produkcyjnych stanowi konfekcjonowanie substancji ciekłych i stałych na odpowiednio przygotowanych do tego celu instalacjach i stanowiskach. Zakład dysponuje własnym laboratorium, w którym odbywa się kontrola wytworzonych produktów. Wytworzone ścieki i odpady kierowane są do lokalnej oczyszczalni ścieków lub wywożone do firm specjalizujących się w unieszkodliwieniu ich. Zakład dysponuje powierzchniami magazynowymi, gdzie składowane są wytworzone produkty przed ich dystrybucją do klientów.
3  Informacja o rodzaju substancji będących przyczyną zgłoszenia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), zakład jest klasyfikowany, jako zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na występowanie substancji niebezpiecznych z kategorii:
• Dział H – Zagrożenia dla zdrowia (substancje ostro toksyczne oraz toksyczne na organy docelowe, kategorie: H1; H2; H3)
• Dział E – Zagrożenia dla środowiska (substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego, kategorie: E1; E2)
• Dział P – Zagrożenia fizyczne (ciecze łatwopalne, kategorie: P5a; P5c oraz substancje stałe i ciekłe utleniające, kategoria: P8)
Z listy chemikaliów wskazanych imiennie w rozporządzeniu Dz. U. z 2016 r. poz. 138 w zakładzie są składowane i używane: metanol, dimetylu siarczan, azotan amonu i propylenu tlenek. Ilości żadnej z tych substancji nie powodują zaliczenia zakładu do kategorii zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
4  Procedury ostrzegania Zakład utrzymuje listy alarmowe:
• Lista pracowników funkcyjnych powiadamianych w sytuacji zagrożenia na telefony słuzbowe
• Lista powiadamianych slużb zewnętrznych
• Lista telefonów kontaktowych do przedsiębiorstw sąsiadujących z zakładem.
Sposób powiadamiania jest opisany w odpowiedniej procedurze wewnątrzzakładowej.
Ostrzeganie społeczenstwa może odbywac się przy udziale:
• Systemów nagłośnienia służb ratowniczych,
• Syren alarmowych Obrony Cywilnej,
• Informacji w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych

Podstawowe zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia to:
• Zabezpieczenie stanowiska pracy
• Podjęcie akcji ratunkowej – jeżeli to możliwe
• Poinformowanie odpowiednich slużb ratunkowych, osób funkcyjnych i przedsiębiorstw sąsiadujących z zakładem
• Udac się na miejsce ewakuacji
• Bezwzględnie dostosowac się do poleceń kierującego akcją ratowniczą

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland