PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / ochrona środowiska
Ochrona Środowiska
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, informuję, że zakład Avantor Performance Materials Poland S.A. został zaklasyfikowany jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jednocześnie, na podstawie przepisów ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r., w oparciu o artykuły 250 (pkt. 1-9) został zgłoszony, jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem została przekazana dokumentacja wymagana przez art.251, art.253 i art.261 ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Program zapobiegania awariom, Raport o bezpieczeństwie i Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

1. Informacje o zgłaszającym

Kontakt:
1  Zgłaszający  Avantor Performance Materials Poland S.A.
2  Siedziba  44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
3  Pozostałe dane teleadresowe Tel.: 032 2392000
Fax: 032 2392370
E-mail: [email protected]
www.avantormaterials.pl
www.poch.com.pl
Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000010108
4  Kierujący Zakładem  Jakub Ślusarz – Prezes Zarządu
5  Osoby kontaktowe Katarzyna Stankiewicz
Senior Manager EHSS&S
Tel.: 532 460 982
E-mail: [email protected]
Konrad Kwaśny
Kierownik działu technologicznego
Tel.: 606701096;
E-mail: [email protected]2. Informacje o zakresie działalności

1  KRS  0000010108, Sąd Rejonowy w Gliwicach
2  Regon  271563380
2.1  Charakter prowadzonej działalności 20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2.2  Opis procesów prowadzonych w Zakładzie Zakład dysponuje magazynem surowców i produktów gotowych, w których przechowywane są chemikalia. Magazyn stanowi jeden budynek, wiaty magazynowe oraz zbiorniki podziemne. Część substancji przechowywana jest także na terenie Śląskiego Centrum Logistycznego, z którego dostarczane są potrzebne w określonym terminie chemikalia wprowadzane do procesów wytwórczych. Procesy produkcyjne realizowane są w pięciu budynkach. Do tychże procesów wytwórczych zalicza się:
- Reakcja chemiczna – procesy przebiegające w roztworach wodnych w objętościach od kilkudziesięciu litrów do 3000 litrów w temperaturach wrzenia roztworów reakcyjnych. Reakcje prowadzone są w obrębie budynku 4A w jednym z ciągów technologicznych: linia seleninów, linia azotanów, linia octanów, linia cytrynianów, linia fosforanów oraz w trzech pomieszczeniach tego samego budynku służących do produkcji chlorków, siarczanów i soli srebra.
- Destylacja wraz z rafinacją – procesy oczyszczania substancji organicznych poprzez mieszanie ich z oleum 20% oraz poprzez destylację atmosferyczną lub próżniową przy/lub bez użycia substancji wspomagających proces oczyszczania. Procesy te prowadzone są przy objętościach roboczych do 1000 litrów i w temperaturze wrzenia w przypadku destylacji. Procesy te prowadzone są w budynku 4.
- Sporządzanie roztworów – procesy mieszania w temperaturze otoczenia substancji stałych i ciekłych w różnych układach. W budynku 5 poza roztworami wodnymi są to także roztwory w rozpuszczalnikach organicznych. W budynku 9 są to roztwory wodne. W budynku 5 procesy te są prowadzone w zbiornikach o pojemności od kilkudziesięciu do 1000 litrów. Procesy w budynku 9 prowadzi się w zbiornikach o pojemności od kilkudziesięciu do 15000 litrów.
- Konfekcjonowanie – nalewanie lub nasypywanie wytworzonych substancji lub zakupionych surowców do opakowań docelowych. Proces ten ma zastosowanie dla ogromnej większości substancji przechodzących przez zakład. Procesy te odbywają się w urządzeniach półautomatycznych, automatycznych, grawitacyjnie, przy użyciu próżni w ilościach od kilku litrów do dostaw całocysternowych lub poprzez manualne naważanie. Szczególnym rodzajem konfekcjonowania jest rozładunek autocystern na stacji rozpuszczalników i stacji zbiorników podziemnych, gdzie rozładowywane są chemikalia palne. Procesy konfekcjonowania odbywają się we wszystkich budynkach produkcyjnych oraz na stacji rozpuszczalników i stacji zbiorników podziemnych.
Procesy wytwórcze uzupełnia proces magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego.
3  Informacja o rodzaju substancji będących przyczyną zgłoszenia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zakład jest klasyfikowany, jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na występowanie substancji niebezpiecznych z kategorii:
• Dział H – Zagrożenia dla zdrowia (substancje ostro toksyczne oraz toksyczne na organy docelowe, kategorie: H1; H2; H3)
• Dział E – Zagrożenia dla środowiska (substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego, kategorie: E1; E2)
• Dział P – Zagrożenia fizyczne (ciecze łatwopalne, kategorie: P5a; P5c oraz substancje stałe i ciekłe utleniające, kategoria: P8).
Pełna lista substancji obejmuje 77 pozycji chemikaliów.
Z listy chemikaliów wskazanych imiennie w zakładzie są składowane i używane: metanol.
4  Procedury ostrzegania Zakład utrzymuje listy alarmowe:
• Lista pracowników funkcyjnych powiadamianych w sytuacji zagrożenia na telefony służbowe
• Lista powiadamianych służb zewnętrznych
• Lista telefonów kontaktowych do przedsiębiorstw sąsiadujących z zakładem.
Sposób powiadamiania jest opisany w odpowiedniej procedurze wewnątrzzakładowej.
Ostrzeganie społeczeństwa może odbywać się przy udziale:
• Systemów nagłośnienia służb ratowniczych,
• Syren alarmowych Obrony Cywilnej,
• Informacji w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych
Podstawowe zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia to:
• Zabezpieczenie stanowiska pracy
• Podjęcie akcji ratunkowej – jeżeli to możliwe
• Poinformowanie odpowiednich służb ratunkowych, osób funkcyjnych i przedsiębiorstw sąsiadujących z zakładem
• Przeprowadzenie ewakuacji
• Przestrzeganie poleceń prowadzącego akcję ratunkowąGłówne scenariusze awaryjne:
1 Uszkodzenie armatury autocysterny z utworzeniem rozlewiska kwasu azotowego
2 Uszkodzenie armatury autocysterny z pożarem rozlewiska n-heksanu
3 Uszkodzenie opakowania DPPL z utworzeniem rozlewiska metanolu
4 Uszkodzenie opakowania DPPL z pożarem toluenu
5 Uszkodzenie aparatu destylacyjnego z utworzeniem rozlewiska metanolu
6 Uszkodzenie aparatu destylacyjnego z wybuchem acetonu
7 Uszkodzenie aparatu destylacyjnego z pożarem rozlewiska toluenu


Zakład dysponuje następującym sprzętem, który może być wykorzystany podczas działań ratowniczych:
- wózki widłowe,
- sorbenty (sorbenty sypkie, maty sorpcyjne, rękawy ograniczające rozlewisko),
- sprzęt gaśniczy (gaśnice, agregaty pianotwórcze),
- maski i półmaski z pochłaniaczami uniwersalnymi, aparaty ucieczkowe,
- sieć hydrantowa, armatura i zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych,
- paletopojemniki, beczki i inne opakowania.
Pracownicy do realizacji zadań związanych z pracą w warunkach normatywnych i związanych z wystąpieniem awarii mają w dyspozycji:
- ubranie robocze multiochronne - odzież wodo i kwasoodporna, dodatkowo w wykonaniu antyelektrostycznym
- buty chemoodporne z podnoskiem
- kalosze gumowe
- czapka multiochronna z utwardzonym czubkiem, dodatkowo w niektórych lokalizacjach kask (magazyn wysokiego składowania)
- okulary ochronne typ gogle lub przyłbice
- fartuch gumowy kwasooporny
Dział otrzymuje dodatkowy sprzęt do dyspozycji dla pracowników:
- rękawice chemo i kwasoodporne o czasie przebicia minimum 480 minut
- półmaski z filtropochłaniaczami uniwersalnymi (na substancje o charakterze kwaśnym, zasadowym oraz substancje organiczne).
Dodatkowo w obrębie każdego budynku, tam gdzie prowadzone są procesy produkcyjne umiejscowione są szafki ze sprzętem awaryjnym, w których znajdują się dodatkowe ilości sprzętu i ochron osobistych:
- kaloszy fartuchów, półmasek, pochłaniaczy do nich, rękawic, okularów
- apteczka
- aparaty ucieczkowe
Każdorazowo będą powiadamiane zewnętrzne jednostki ratownictwa.
Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland